Cerca nel blog

martedì 24 luglio 2018

NUOVI CORSI DI ITALIANO A PARTIRE DA OTTOBRE

GRAZISSIME ai miei alunni del corso 2017-2018 (non ci siete tutti in foto, ma nel mio cuore ci siete e c'entrate tutti quanti).
Vi aspetto, come sempre a braccia aperte, a partire da OTTOBRE presso il centro di Cotxeres-Casinet, nel quartiere di Sants (a Barcellona).

GODETEVI (=disfrutad)...le vacanze, le ferie, i viaggi che farete, i tramonti sul mare, tra le colline e quelli in città.
Godetevi chi vi sta accanto: mariti, mogli, patner, amanti, figlie e figli, amici ed amiche, i compagni dei corsi estivi, i vicini di casa, i parenti che vi vengono a trovare o andate a trovare.
Godetevi la birra fredda, un buon vino bianco o rosso, la frutta dell'estate, la buona compagnia, le serate fresche ad ascoltare musica o davanti a uno schermo, vedendo un film, seduti sull'erba.
Godetevi il riposo, il relax, i pomeriggi dopo il mare.
Godetevi la calma, la noia (=el aburrimiento), il lento fluire dei minuti.
Godetevi la vostra vita come più vi piaccia.
Ma...
Ma ogni tanto ripassate l'italiano!
Leggete una poesia o un breve racconto a voce alta.
Ascoltate una canzone. Cantatela!
Scrivete una mail in italiano, un breve pensiero, un whatsapp (in italiano!) nella vostra chat.
Scrivete la lista della spesa, la lista delle cose che amate o quella delle cose che più odiate.
Scrivete quello che metterete in valigia e quello che NON metterete.
Provate a parlarlo l'italiano, da soli o con gli amici.
Andate a comprare in un negozio di prodotti italiani (ce ne sono tanti qui a Barcellona), e, se non volete comprare, fate domande al commesso o alla commessa (solo se italiani!).

Insomma, non dimenticatevi quello che avete imparato durante il corso.
E se ve lo dimenticate....sempre si può ricominciare da capo!

Io VI ASPETTO (e non 'vi spero') alla fine dell'estate...di QUESTA ESTATE ('estate' - RICORDATEVELO!- è sostantivo femminile). 

E torneremo a divertirci.

Per ora...SPASSATEVELA!! (=disfrutad)


 UN ESTATE AL MARE di Giuni Russo
(testo e musica Franco Battiato e Giusto Pio, 1982)
Per le strade mercenarie del sesso
Che procurano fantastiche illusioni
Senti la mia pelle com'è vellutata 
Ti farà cadere in tentazioni
Per regalo voglio un harmonizer
Con quel trucco che mi sdoppia la voce
Quest'estate ce ne andremo al mare per le vacanze
Un'estate al mare
Voglia di remare
Fare il bagno al largo
Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni
Un'estate al mare
Stile balneare
Con il salvagente
Per paura di affogare
Sopra i ponti delle autostrade
C'è qualcuno fermo che ci saluta
Senti questa pelle com'è profumata
Mi ricorda l'olio di Tahiti
Nelle sere quando c'era freddo
Si bruciavano le gomme di automobili
Quest'estate voglio divertirmi per le vacanze
Un'estate al mare
Voglia di remare
Fare il bagno al largo
Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni
Un'estate al mare
Stile balneare
Con il salvagente per paura di affogare
Quest'estate ce ne andremo al mare
Con la voglia pazza di remare
Fare un po' di bagni al largo
Per vedere da lontano gli ombrelloni-oni-oni
Un'estate al mare
Stile balneare
Toglimi il bikini
CURS D'ITALIÀ DES D'OCTUBRE  AL CENTRE CÍVIC COTXERES-CASINET
 
 
ITALÌA NIVELL 0

Treballarem la gramàtica, l’article, els substantius i els adjectius, els numerals. El verb: ser, haver, present d’indicatiu dels verbs regulars i irregulars; les preposicions; els possessius.
Aprendrem el lèxic bàsic per presentar-se, saludar; parlar d’un mateix, de la família, de costums i temps lliure, de la ciutat i el barri, de restaurants, de compres, parlar dels gustos i activitats personals.
Lèxic bàsic per a escriure textos breus amb argument col·loquial.
Les sessions són íntegra-ment en italià.


DILLUNS
 d'11.30 a 13 h (10 sessions)
Casinet (sala 03), 61,65 €

de 19.45 a 21.15 h (10 sessions)
Barrufet (aula 202), 61,65 €

DIMARTS
de 19.30 a 21.00 h (10 sessions)
Casinet (sala 02), 61,65 €ITALIÀ NIVELL 1

 Consolidarem i perfeccionarem la gramàtica del curs anterior i continuarem amb: les contraccions, articles i preposicions, els pronoms directes i indirectes, els pronoms i adjectius indefinits, el pretèrit perfet i imperfet d’indicatiu, el futur i el condicional. Ampliarem lèxic per descriure el temps, anar a comprar, descriure físicament una persona, parlar d’experiències passades i de projectes futurs. Desenvoluparem el vocabulari i les estructures necessàries per defensar-se en contextos comunicatius bàsics de la vida quotidiana.

DILLUNS
de 10 a 11.30 h (10 sessions)
Casinet (sala 3) 61,65 €

DIJOUS
de 18.00 a 19.30 h (9 sessions)
Barrufet (aula 202), 55,49 €

ITALIÀ NIVELL 2
 Podràs entendre i participar en converses senzilles, llegir un article d’opinió i resumir-ne el contingut, expressar el teu punt de vista, descriure llocs i persones. I naturalment, en la gramàtica,  el conjuntiu!!!

DIMECRES
de 20 a 21.30 h (10 s.)
Casinet (sala 03), 61,65 €

ITALIÀ A TRAVÉS DE LES REGIONS

Viatjarem per les 20 regions del país, en coneixerem les característiques geogràfiques, el folklore i les festes, la història, gastronomia i art.
Coneixerem les diferents varietats regionals de la llengua italiana (sabies que a Itàlia es parlen 35 idiomes diferents?) a través de les cançons i textos literaris. L’objectiu del curs és millorar la comprensió oral i escrita i contribuir a l’adquisició de coneixements històrics, geogràfics i  culturals d’Itàlia.DILLUNS
Conversa INTERMÈDIA i repàs gramàtical
de 18.15 a 19.45 h (10 sessions)
Barrufet (aula 202), 61,65 €


DIJOUS (NOU curs)
Conversa BÀSICA i repàs gramàtical
de 19.30 a 21 h (9 sessions)
Barrufet (aula 202), 55,49 €

PARLIAMO DI CINEMA ITALIANO  (NOU curs)
Aquest taller de conversa està adreçat a persones apassionades del cinema italià. El Neorealisme, el cine d’autor, la commedia all’italiana, el cinema polític: un recorregut històric que ens mostrarà també els canvis de la llengua i la societat italianes. Una mirada als més grans directors i actors a través de l’anàlisi dels diferents gèneres cinematogràfics i la visió de les escenes més importants.

DIMARTS
de 18.00 a 19.30 h (10 sessions)
Casinet (sala 02), 61,65 €

Període d’inscripcions als tallers
 
ANTICS TALLERISTES: Les domiciliacions bancàries, a partir del 25 de juny, i en efectiu o targeta, a partir del 12 de setembre.
 
NOUS TALLERISTES: A partir del 18 de setembre, tant si és per domiciliació com si és en efectiu, targeta o en línia. Els menors d’edat no es podran inscriure en línia si no tenen DNI.
Les domiciliacions bancàries es poden fer fins al 26 de setembre de 2018

ATENCIÓ DOMICILIACIONS!
Si domicilieu el rebut pel banc penseu que aquesta vegada no se us renovarà la inscripció automàticament per als propers trimestres ja que aquest és l’últim trimestre del curs.

En el cas que no vulgueu continuar amb el taller us heu de donar de baixa abans que finalitzi el trimestre vigent, comunicant-ho a Secretaria.

Els dies 12, 13, 18 i 19 de setembre les inscripcions es faran únicament a les Cotxeres de Sants. La resta de dies es podran fer a qualsevol dels dos centres.

 
Data d’inici dels tallers

A partir del dilluns 1 d’octubre i acaben el dissabte 15 de desembre inclòs, amb l’excepció dels tallers per als quals s’indiqui una altra data.

Els tallers que no tinguin un nombre mínim de persones inscrites es podran suspendre. Reducció i subvenció dels imports als cursos: informeu-vos-en en el mateix centre.

Informació sobre beques: en poden rebre les persones amb Targeta rosa (no la de tarifa reduïda). En tots els casos es demanaran els comprovants pertinents.

Les beques es donaran per rigorós ordre d’arribada. Els cursos de les escoles de música Diesi i Farré no tenen beques. Més informació a Secretaria.

Els centres no es fan responsables del material que els usuaris i els participants en les activitats dipositin als equipaments.


giovedì 7 giugno 2018

I CONNETTIVI (=los conectores)

 A COSA SERVONO I CONNETTIVI: 
a) chiariscono i legami logici e semantici tra le parti del testo;
b) segnalano i rapporti che l’autore ha voluto instaurare tra le informazioni date;
c) aiutano e guidano all’interpretazione del testo;
d) integrano e armonizzano progressivamente le informazioni;
e) contribuiscono allo sviluppo degli argomenti.


I connettivi sono delle forme invariabili (congiunzioni, locuzioni, avverbi, verbi, preposizioni) che funzionano da ponte e uniscono in modo logico i diversi contenuti di un testo.
  
Esempio: 
Sono uscita prima questa mattina, eppure non ho fatto in tempo! (=he salido antes esta mañana, sin embargo no he llegado a tiempo!)La funzione di connettivo può essere svolta da parole di diversa natura grammaticale come:

Le preposizioni:  Ho pensato di invitarti a pranzo domani (=he pensado de invitarte a comer mañana)

Le congiunzioni: ma, però, ciononostante, perciò, finché, che, dunque, perché, se, malgrado che, affinché, ecc. : 
Non ho studiato perché stavo molto male (=no he estudiado por que estaba muy mal)

Gli vverbi e le locuzioni avverbiali così, allora, successivamente, cioè, inoltre ecc.:  
Penso quindi esisto (=pienso así que existo)

I verbi : Abbiamo cantato, ballato, mangiato e chiacchierato insieme, riassumendo ci siamo divertiti molto! (=hemos cantado, bailado, comido y charlado juntos, en resumen lo hemos pasado muy bien!)

Alcune espressioni: da un certo punto di vista, in pratica, d’altra parte, in altri termini, per dirla in breve, come si è detto pocanzi, ecc. : Preferirei che tu smettessi di parlare, in altre parole lascia stare e vattene! (=preferiría que tú dejaras de hablar, en otras palabras dejalo y vete!).

 
I connettivi che seguono sono i più usati in base alle funzioni principali che un testo richiede.
Attenzione: alcuni connettivi possono assumere delle funzioni logiche diverse a seconda del contesto (ad es. perché può significare por que ma anche para que).


Connettivi per introdurre

1) Una RELAZIONE TEMPORALE che esprima

Anteriorità: prima (=antes), dapprima (=primero), già (=ya), a partire da (=a partir de), in principio (=al principio), all'inizio (=a comienzo), in precedenza / precedentemente (=con anterioridad, anteriormente), qualche giorno fa (=hace unos días),  da allora (=desde entonces), anticamente (=antiguamente), una volta (=una vez), a quei tempi (=en aquellos tiempos), fino a (=hasta), a quei tempi / in quel periodo (=en aquel entonces, en esa época).


Contemporaneità: ora / adesso (=ahora), mentre (=mientras), allo stesso tempo / contemporaneamente (=al mismo tiempo), nel frattempo (=entretanto), intanto che (mientras que), a questo punto / in questo momento / in questo istante (=en este momento), proprio allora
(=justo entonces).

Posteriorità: poi (=luego), alla fine (=al final, finalmente), di seguito (=a continuación), in seguito (=posteriormente, acto seguido), successivamente, dopodiché (=después de eso) dopo molto tempo (=después de mucho tiempo), dopo vari anni (=después de varios años), quindi (=luego)


2) Una CAUSA:
- Quando la causa precede l’effetto: quindi (=así que), per questo (=por eso), allora (=entonces), per questa ragione/ per questo motivo (=por esta razón), di conseguenza (=en consecuencia/ de ahí que), dunque / pertanto / perció (=por consiguiente, por ende, por tanto),  così che (=así que), da ciò si deduce che (=de eso se deduce que), ne deriva che (=de ello se desprende que), in modo che (=de manera que).

- Quando l’effetto precede la causa:  siccome (=como que), dato che (=dado que), poiché /visto que (=ya que), perché (=porque), dal momento che (=puesto que), per il fatto che (=por el hecho que), in quanto (=en cuanto que).


3) Una relazione SPAZIALE
Dove (=donde), (=allí), (=allá), sopra (=arriba), sotto (=abajo), verso (=hacia), in direzione di (=en dirección de), a destra (=a la derecha), a sinistra (=a la izquierda), fino a (=hasta a) , all’interno (=en el interior), all’esterno (=en el exterior), davanti (=delante), dietro (=detrás), qui (=aquí).


4) Un FINE
Affinché / perché (=para que, a fin de que), per (=para), allo scopo di /in vista di / al fine di (=con el fin de ), allora (=pues).


5) Una LIMITAZIONE 
Anche se / benché / sebbene (=aunque), nonostante (=no obstante)


6) un CONTRASTO


Ma (=sino, pero) però (= pero, sin embargo), invece / anziché (=en vez de / en cambio), ciononostante / malgrado ciò (=a pesar de todo), tuttavia /eppure (=sin embargo), ebbene (=ahora bien), in certa misura (=en cierto modo), mentre (=mientras), al contrario /per contro (=por el contrario), comunque (=sea como sea, vaya como vaya).


7) Una CONCLUSIONE:
Quindi (=así que, por ello, por tanto), perciò (=por eso), pertanto (=por lo tanto), allora (=entonces),  infine – in conclusione – per concludere – concludendo – in ultima analisi, insomma (=en suma, en conclusisión, finalmente).


8) per SUDDIVIDERE/ENUMERARE:
Prima di tutto / innanzitutto / anzitutto (primero, ante todo, antes que nada), per cominciare (=para empezar) in primo luogo, in secondo luogo, in terzo luogo (=en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar), poi (=luego), dunque (=por tanto / luego) d'altra parte, d'altro canto (=por otro lado), da una parte....dall'altra (=por un lado...por otro), inoltre (=además), oltre a questo /oltre a ciò (=además de eso), per quanto riguarda (=con respecto a), anzi (=incluso), infine (=por último), in sintesi (=en resumen), in conclusione /insomma (=en conclusión / en suma /en definitiva), non ci resta che (sólo podemos / no queda más remedio que..), e (=y), anche / pure (=también), nello stesso modo (=de la misma manera).

9) ESPLICATIVI
Stabiliscono un rapporto di chiarificazione, introducono una spiegazione.

Spiegazione: 

Cioè /ossia (=es decir / o sea), detto altrimenti (=dicho de otro modo), in altre parole (=en otras palabras), infatti (=en efecto/efectivamente),  

Esemplificazione: 
ad esempio (=por ejemplo), nel caso di (=en caso de), occore dire (vale la pena decir), occorre sottolineare (=conviene destacar), la cosa più iportante (=lo más importante/lo principal)
per quanto riguarda (=con respecto a), riguardo a (=acerca de), in relazione a (=en relación a), tra l’altro (=entre otras cosas)


10) IPOTETICI
Introducono un’ipotesi.
Ammettendo che, ammesso che (=suponiendo que), nel caso in cui (=en el caso de), partendo dal presupposto che (=asumiendo como punto de partida), ipoteticamente, poniamo il caso che (=digamos que), purché (=siempre y cuando)
11) Per fare un CONFRONTRO:
Come (=como), analogamente (=de modo similar, análogamente), allo stesso modo (=del mismo modo), tanto....quanto (=tanto....como), più / meno...  di (=más / menos... que)

12) per esprimere una VALUTAZIONE:Purtroppo (=desafortunatamente), per mesecondo me a mio giudizio (=según yo, para mí, en mi opinión); per quanto ne sappiamo - per quanto ne sanno (=por lo que se sabe, por lo que sabemos), si pensa che – si crede che – si ritiene che (=se piensa que, se supone que, se cree que..), da quanto (ci) risulta (=por lo que sabemos).

E se vuoi ENFATIZZARE/SOTTOLINEARE: 
Soprattutto – in particolare – in modo particolare – particolarmente – specialmente (=sobre todo, en particular, especialmente), vale la pena di (=merece la pena de), vorrei richiamare la vostra attenzione a/su...(=me gustaría llamar vuestra atención), vorrei sottolineare (=quisiera subrayar) vorrei ribadire (=quisiera reiterar).

FATENE UN BUON USO  
alla prossima, 
Lucia 


mercoledì 16 maggio 2018

I principali verbi di movimento
ANDARE (=ir)

Presente indicativo irregolare: 
io vado
tu vai
lei / lui / Lei va
noi andiamo
voi andate
loro vanno

Nei verbi composti vuole sempre l'ausiliare essere:

Passato Prossimo
io sono andata / sono andato
tu sei andata / sei andato
lei è andata
lui è andato
Lei è andata / andato
noi siamo andate / andati
voi siete andate / andati
loro sono andate / andati

Domani vado a Roma (=mañana voy a Roma)
Stasera andiamo al cinema (=esta noche vamos al cinema)
Ieri io, Marta e Laura siamo andate a cena fuori (=ayer Marta, Laura y yo fuimos a cenar fuera).
Stamattina Silvia è andata dal dottore (=esta mañana Silvia ha ido al doctor)

Andare è suguito dalle preposizioni: in / a / da (per approfondire clicca sopra)
Vado al mare (=voy a la playa)
Andiamo in montagna (=vamos a la montaña)
Enzo va dal dentista  (=Enzo va al dentista)USCIRE (=salir)

Presente indicativo irregolare: 
io esco
tu esci
lei / lui / Lei esce
noi usciamo
voi uscite
loro escono

Nei verbi composti vuole sempre l'ausiliare essere:

Passato Prossimo
io sono uscita / sono uscito
tu sei uscita / sei uscito
lei è uscita
lui è uscito
Lei è uscita / uscito
noi siamo uscite / usciti
voi siete uscite / usciti
loro sono uscite /usciti


Uscire è seguito dalla preposizione da
Paolo esce dal bar (=Paolo sale del bar)
Cristina è uscita proprio adesso dall'ospedale (=Cristina ha salido ahora mismo del hospital).
È da due giorni che non esco da casa (=hace dos días que no salgo de casa)


VENIRE (=venir)

Presente indicativo irregolare: 
io vengo
tu vieni
lei / lui / Lei viene
noi veniamo
voi venite
loro vengono

Nei verbi composti vuole sempre l'ausiliare essere:

Passato Prossimo
io sono venuta / sono venuto
tu sei venuta / sei venuto
lei è venuta
lui è venuto
Lei è venuta /venuto
noi siamo venute / venuti
voi siete venute / venuti
loro sono venute / venuti

- Lucia viene qui oggi (=Lucia viene hoy aquí)
- Maurizio e Adriano vengono a cena da noi (=Maurizio y Adriano vienen a cenar a casa)
-Da dove vieni? (=de dónde vienes)   Vengo dal supermercato (=vengo del supermercado)

ATTENZIONE:
Se un amico ci chiama al telefono o ci scrive una mail informandoci del suo prossimo viaggio in Spagna, dirà: 
- Vengo in Spagna tra poco (=voy a España dentro de poco)

Quando qualcuno bussa alla porta o quando qualcuno ci chiama da un'altra stanza, in italiano non si rispondiamo : Vado! ma VENGO!

Rispondiamo con vengo quando la domanda inizia con il verbo venire:
  
- Vieni con noi al cinema? (=vienes con nosotros al cine)   Sì, ci vengo (=Sí, voy)

- Vieni con noi al mare? (=vienes con nosotros a la playa)   No, non ci vengo. Preferisco andare in montagna (No, no voy. Prefiero ir a la montaña).  


SALIRE (=subir)

Presente indicativo irregolare: 
io salgo
tu sali
lei / lui / Lei sale
noi saliamo
voi salite
loro salgono

Nei verbi composti, la maggior parte delle volte, lo usiamo in modo intransitivo, quindi vorrà l'ausiliare essere.

Passato Prossimo
io sono salita / sono salito
tu sei salita / sei salito
lei è salita
lui è salito
Lei è salita / salito
noi siamo salite / saliti
voi siete salite / saliti
loro sono salite / saliti

Salire è seguito dalle preposizioni su / in / per 
- Sto per salire sull'aereo, ci sentiamo dopo (=estoy a punto de subir en el avión, nos llamamos luego).
- Dai, sbrigati, sali sul treno! (=venga, date prisa, sube al tren)
- Stamattina, quando sono salita sull'autobus, mi hanno rubato portafoglio (=esta mañana, cuando he subido en el autobus, me han robado el monedero)
- Sali in macchina che siamo in ritardo (=sube al coche que vamos con retraso)
- Salgo per le scale, l'ascensore è rotto (=subo por las escaleras, el ascensor está roto).
 


SCENDERE (=bajar)

Presente indicativo regolare: 
io scendo
tu scendi
lei / lui / Lei scende
noi scendiamo
voi scendete
loro scendono

Nei verbi composti vuole sempre l'ausiliare essere:

Passato Prossimo
io sono scesa / sono sceso
tu sei scesa / sei sceso
lei è scesa
lui è sceso
Lei è scese /scesi
noi siamo scese /scesi
voi siete scese / scesi
loro sono scese / scesi

Scendere è seguito dalla preposizione da:

- Scedi da lì, puoi cadere (=baja de allì, puedes caerte)
- Quando siamo scesi dall'aereo, fuori pioveva (=cuando bajamos del avión, fuera llovía).


ARRIVARE (=llegar)

 Presente indicativo regolare: 
io arrivo
tu arrivi
lei / lui / Lei arriva
noi arriviamo
voi arrivate
loro arrivano

Nei verbi composti vuole sempre l'ausiliare essere:

Passato Prossimo
io sono arrivata / sono arrivato
tu sei arrivata / sei arrivato
lei è arrivata
lui è arrivato
Lei è arrivate / arrivato
noi siamo arrivate / arrivati
voi siete arrivate / arrivati
loro sono arrivate / arrivati

- Finalmente siamo arrivati a Barcellona (=por fin hemos llegado a Barcelona)
- Quando arrivo a casa, mi farò subito una doccia (=cuando llegue a casa, me ducharé en seguida). 


TORNARE / RITORNARE (=volver)

Presente indicativo regolare: 
io torno
tu torni
lei / lui / Lei torna
noi torniamo
voi tornate
loro tornano

Nei verbi composti vuole sempre l'ausiliare essere:

Passato Prossimo
io sono tornata / sono tornato
tu sei tornata / sei tornato
lei è tornata
lui è tornato
Lei è tornata / tornato
noi siamo tornate / tornati
voi siete tornate / tornati
loro sono tornate / tornati

Ritornerò presto in Italia (=volveré pronto a Italia)
Siamo tornati ieri dall'Italia (=volvimos ayer de Italia)
A che ora torni a casa (=¿a qué hora vuelves a casa?)


PARTIRE (=marcharse, ir)

Presente indicativo regolare: 
io parto
tu parti
lei / lui / Lei parte
noi partiamo
voi partite
loro partono

Nei verbi composti vuole sempre l'ausiliare essere:

Passato Prossimo
io sono partita / sono partito
tu sei partita / sei partito
lei è partita
lui è partito
Lei è partita / partito
noi siamo partite /partiti
voi siete partite / partiti
loro sono partite / partiti


Partire è seguito dalla preposizione per:

- Domani parto per la Puglia, vado in vacanza al mare (=mañana me voy en Apulia, voy de vacaciones al mar)
- La mia amica Nicoletta è partita per la Francia cinque anni fa (=mi amiga Nicoletta se marchó a Francia hace cinco años)
- Il mio nuovo lavoro mi ha costretta a partire per la Svezia (=mi nuevo trabajo me ha obligado a marcharme a Suecia).VENGO ANCH'IO (yo también voy)  di Enzo Janacci


Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale
Vengo anch'io? No tu no
Per vedere come stanno le bestie feroci
e gridare "Aiuto aiuto e` scappato il leone"
e vedere di nascosto l'effetto che fa

Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? perché no

Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera
Vengo anch'io? No tu no
Con la bella sottobraccio a parlare d'amore
e scoprire che va sempre a finire che piove
e vedere di nascosto l'effetto che fa

Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma percché? Perché no

Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore
Vengo anch'io? No tu no
Dove ognuno sia giè pronto a tagliarti una mano
un bel mondo sol con l'odio ma senza l'amore
e vedere di nascosto l'effetto che fa

Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no

Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale
Vengo anch'io? No tu no
per vedere se la gente poi piange davvero
e scoprire che e` per tutti una cosa normale
e vedere di nascosto l'effetto che fa
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Vengo anch'io? No tu no
Ma perché? Perché no

In questo link trovate la traduzione in spagnolo della canzone:
Vengo anch'io. No, tu no
domenica 13 maggio 2018

L'economia del linguaggio: boh e mah

Yo ni idea, pero anda que vosotros...Se in italiano volete dire no lo sé, avete una parola magica, corta corta, più corta di non lo so. Questa parola è: BOH! (una interiezione o esclamazione).


Se invece volete esprimere dubbio, incertezza e perplessità, usatene un'altra, altrettanto efficace:  MAH!

Nel link  Federico Idiomatico ve lo spiegherà meglio. BOH e MAH: le interiezioni più utili della lingua italiana

A presto...giovedì 10 maggio 2018

COMUNQUE
Che cosa significa 'comunque'?

Quanto ci piace a noi italiani usare la parola comunque. Senza dubbio ci piacciono i connettori, quelle paroline che usiamo quando vogliamo articolare bene un discorso o vogliamo prendere tempo per pensare.
Comunque è una parola utilizzata  con diverse accezioni e non esiste in spagnolo una parola unica per tradurla.

Quando comunque significa ad ogni modo, in ogni caso possiamo tradurlo con de todas formas / de todas maneras / sin embargo:


 • Comunque non l'avrei fatto, anche se me l'avesse chiesto cento volte (de todas maneras no lo habría hecho, aunque me lo hubiera pedido cien veces)
 • Non posso proprio venire alla festa, comunque grazie per l’invito
  (no puedo ir a la fiesta, de todas maneras gracias por la invitación)
Un'altra possibilità è usare en todo caso:

 •  Comunque vada, andrò in spiaggia a prendere il sole (en todo caso, iré a la playa a tomar el sol) 
 • Piove, ma devo comunque uscire di casa (llueve, en todo caso tengo que salir de casa)

Le espressioni comunque sia /comunque vadano le cose  possiamo tradurle invece con sea como sea / vayan como vayan las cosas:

 • Comunque sia, avresti dovuto dirmelo prima (sea como sea, tendrías que habérmelo dicho antes). 
 • Comunque vadano le cose, non ti preoccupare (vayan como vayan las cosas, no te preocupes).COMUNQUE ANDARE di Alessandra Amoroso
Comunque andare
Anche quando ti senti morire
Per non restare a fare niente
Aspettando la fine
Andare
Perché ferma non sai stare
Ti ostinerai a cercare la luce sul fondo
Delle cose

Comunque andare
Anche solo per capire
O per non capirci niente
Però all'amore poter dire "Ho vissuto nel tuo nome"
E ballare
E sudare sotto il sole
Non m'importa se mi brucio la pelle
Se brucio i secondi, le ore

Importa se mi vedi
E cosa vedi
Sono qui davanti a te
Coi miei bagagli
Ho radunato paure e desideri

 Comunque andare
Anche quando ti senti svanire
Non saperti risparmiare
Ma giocartela fino alla fine

E allora andare
Che le spine si fanno sfilare
E se chiudo gli occhi
Sono rose il profumo che mi rimane
E voglio ballare
E sudare sotto il Sole
Non m'importa se mi brucio la pelle
Se brucio i secondi, le ore

Importa se mi vedi
E cosa vedi
Sono qui davanti a te
Coi miei bagagli
Ho radunato paure e desideri

Comunque andare
Perché ferma non so stare
In piedi a notte fonda sai che mi farò trovare
E voglio ballare
E sudare sotto il sole
Non m'importa se mi brucio la pelle
Se brucio i secondi, le ore.
E voglio sperare
Quando non c'è più niente da fare
Voglio essere migliore
Finché ci sei tu e perché ci sei tu da amare.

 Dimmi se mi vedi
E cosa vedi
Mentre ti sorrido io
Coi miei difetti
Ho radunato paure e desideri

giovedì 3 maggio 2018

DIVENTARE

DIVENTARE, un solo verbo per tradurre tanti altri verbi in spagnolo

 
Señor...¿luego yo dónde iré?

Irás allí arriba.

¡Se está volviendo siempre más genérico!

 

Il verbo diventare non ha un unica traduzione in spagnolo. Se cercate "diventare" sul vostro vocabolario bilingue troverete, come traduzione, un elenco nutrito di verbi riflessivi (ponerse, volverse, hacerse, convertirse, quedarse, llegar a ser).  Dunque, laddove in spagnolo uso verbi diversi, in italiano uso lo stesso verbo 'diventare'.
Facile, no?
Vediamo allora quando usarlo:


Diventare (=ponerse)
 • è diventato rosso come un pomodoro (se puso rojo como un tomate)


Diventare (=Volverse)
 • Miguel è diventato pazzo (Miguel se ha vuelto loco)


Diventare (=Llegar a ser)
 • è diventato avvocato   (ha llegado a ser abogado


Diventare (=Hacerse)
 • voglio diventare ricco senza lavorare (quiero hacerme rico sin trabajar
 • nessuno vuole diventare vecchio  (nadie quiere hacerse viejo)
 • mio cugino è diventato prete/si è fatto prete (mi primo se hizo cura)

Diventare (=Convertirse en)
 •   voglio diventare una buona maestra  (quiero convertirme en una buena maestra)
 •   il suo sogno è diventato/si è fatto realtà   (su sueño se convirtió en realidad/ su sueño se hizo realidad)   

Diventare (=Quedarse)
 • mio nonno sta diventando sordo (mi abuelo se está quedando sordo)
 • è diventato cieco dopo l'incidente (se quedó ciego después del accidente)


Per quanto riguarda la coniugazione del verbo diventare al presente indicativo, questo verbo è regolare:

io divento
tu diventi
lei /lui/ Lei diventa
noi diventiamo
voi diventate
loro diventano

FATE ATTENZIONE, invece, quando lo usate nei tempi composti. Diventare vuole semprel'ausiliare essere, non avere:
Per esempio, coniughiamo il verbo al Passato Prossimo:

io sono diventata / diventato
tu sei diventata / diventato
lei è diventata
lui è diventato
Lei è diventata / diventato
noi siamo diventate /diventati
voi siete diventate / diventati
loro sono diventate / diventati

mercoledì 2 maggio 2018

 "Lo divertido es que...",  "Lo curioso es que..."

Come traduciamo in italiano queste espressioni spagnole?

La costruzione italiana è ben diversa:

 La cosa + aggettivo + è che = La cosa assurda è che non mi vuole più parlare (lo absurdo es que no me quiera hablar más)

Vediamo qualche esempio:

 •  La cosa divertente è che ogni giorno si dimentica qualcosa (Lo divertido es que cada día se olvida algo)
 • La cosa curiosa è che nessuno vuole ballare con lui (Lo curioso es que nadie quiere bailar con él)
 • La cosa buona / positiva è che c'è ancora tempo per migliorare (Lo bueno es que todavía hay tiempo para mejorar)
 • La cosa brutta / negativa è che bisogna aspettare quasi un'ora (Lo malo es que hay que esperar casi una hora)

Ovviamente si può usare questa espressione anche al passato:

 • La cosa incredibile è che abbiamo vinto la partita senza nessun problema (Lo increible fue que ganamos el partido sin ningún problema)